Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP


Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP następuje na wniosek klienta, który może być złożony ustnie lub pisemnie, z tym że wniosek złożony ustnie dotyczy tylko takiej informacji, która może być udostępniona niezwłocznie.
Wniosek o udostępnienie informacji winien zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy, podpis oraz adres w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej nazwę oraz siedzibę
- przedmiot żądanej informacji
- wskazanie sposobu udostępnienia - ustnie czy pisemnie

Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub nie później niż dwa miesiące licząc od dnia złożenia wniosku w przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w ciągu 14 dni.

 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej.

Przetwarzanie  danych  jest  niezbędne  do  wypełnienia obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze.  Dane  są  przechowywane  przez  czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do  wglądu  w  swoje  dane  i  prawo  ich  uzupełniania. 
1.   Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejskie Przedszkole w Sławkowie z  siedzibą: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10, 41-260 Sławków.
2.  Został  wyznaczony  Inspektor  ochrony  danych,  z  którym  możliwy  jest kontakt   w   sprawie   danych   osobowych:   listowny   na   wyżej   wskazany   adres korespondencyjny   z   dopiskiem:   "Inspektor   ochrony   danych"   bądź   e-mailowy: iod@mp.slawkow.pl
3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do  informacji  publicznej,  a  ich  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze  oraz  do  wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
4.   Dane  przez  Panią/Pana  udostępnione  mogą  być  przekazane  wyłącznie  podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5.   Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6.   Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji wniosku  oraz  przechowywane  przez  okres  wskazany  w  przepisach  ustawy  z  dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .
7.   Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą,  realizowane  jest  w  oparciu  o  zasady  i  przepisy  Kodeks  Postępowania Administracyjnego.
8.   Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  do Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
9.   Podanie   przez   Panią/Pana   danych   osobowych   odbywa   się   na   podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
10. Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu,  o  którym  mowa  w  ogólnym  rozporządzeniu o ochronie danych.

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Tomczyk , w dniu:  27‑04‑2020 16:00:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl
, w dniu:  27‑04‑2020 16:00:19
Data ostatniej aktualizacji:
27‑04‑2020 16:01:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive